GAZETA MATEMATICA SERIA B

 Regulamentul General

al Concursului Gazeta Matematica si ViitoriOlimpici.ro

Editia a XI-a

    Concursul are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de matematică, dobândirea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, şi de utilizare eficientă a calculatorului în procesul de instruire. Vechile concursuri anuale ale Gazetei Matematice precum şi Concursul anual al rezolvitorilor "Nicolae Teodorescu" sunt continuate într-o formă nouă, în condiţiile de mai jos.

 

    1. La concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, de la şcolile din ţară şi străinătate, abonaţi ai revistei Gazeta Matematică şi ai portalului www.viitoriolimpici.ro.

    2. Concursul este compus din următoarele activităţi (desfăşurate simultan):

        a) Concursul Gazetei Matematice

        b) Concursul online ViitoriOlimpici.ro


    2.1 Înscrierea pentru Concursul Gazetei Matematice

    Condiţii de participare:

  • Se consideră înscris orice rezolvitor care scrie pe plic “Pentru Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro”
  • În plic se vor introduce:

 - Borderoul, care va putea fi descărcat atât de pe site-ul ViitoriOlimpici.ro, cât si de la adresa www.ssmr.ro/borderou-concurs. Borderoul, corespunzător fiecărei clase în parte și fiecărui număr din Gazeta Matematică, va cuprinde câteva probleme din acel număr al Gazetei Matematice și eventual din Suplimentul cu exerciții, ale căror rezolvări vor fi punctate la concurs pentru clasa respectivă. Pe Borderou se vor bifa problemele ale căror soluţii se vor regăsi în plic. Borderoul, completat cu datele fiecărui concurent, va trebui validat de către profesorul îndrumător.

 - Rezolvările problemelor din Gazeta Matematică seria B, menționate în Borderou. Pe aceeaşi foaie se va redacta o singură problemă, începând cu numărul şi enunţul problemei, numele autorului, apoi soluţia. La sfârşitul fiecărei soluţii rezolvitorul va scrie citeţ numele său, clasa, şcoala şi localitatea unde învaţă (detaliile complete vor fi publicate în Gazeta Matematică).

    Se va expedia câte un plic pentru fiecare număr al Gazetei Matematice.

    Se vor respecta termenele limită de trimitere a plicurilor menţionate în Borderou. Vor fi luate în considerare rezolvările problemelor propuse începând cu numărul 6-7-8/2019 şi terminând cu numărul 3/2020 al Gazetei Matematice seria B, inclusiv. Borderoul trebuie să corespunda clasei în care este înscris elevul la 10 septembrie 2019 (inclusiv borderoul corespunzator GMB 6-7-8/2019, problemele selectate corespunzând nivelului de cunoștinte din clasa anterioară).

    Vor fi luate în considerare, pentru concurs, numai plicurile trimise pe adresa redacţiei, cu menţiunea „Pentru Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro”, expediate în perioada 14 octombrie 2019 – 12 mai 2020 (data poştei), care conțin Borderoul cu specificațiile de mai sus.

    Plicurile se vor trimite prin poştă, la adresa: Gazeta Matematică, Str. Academiei, nr. 14, sector 1, Bucureşti 010014.


    2.2 Înscrierea la Concursul online ViitoriOlimpici.ro

 

    Pentru a putea participa la Concursul online ViitoriOlimpici.ro, concurenţii vor accesa secţiunea de înscriere şi îşi vor crea un cont, completând corect informaţiile cerute. Înainte de crearea contului, concurenţii sunt rugaţi să citească cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a portalului. Concurenţii care au cont valid şi se autentifică în portal au acces la materialele de învăţare şi concursurile active de pe portal.


    3. Conţinutul Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro


    3.1. La Concursul Gazetei Matematice elevii pot rezolva problemele publicate în Gazeta Matematică seria B menționate în Borderou. După apariția fiecărui număr al Gazetei Matematice, de pe site-ul și viitoriolimpici.ro va putea fi descărcat Borderoul corespunzător fiecărei clase.


    3.2. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro concurenţii vor accesa pagina de concurs din cadrul site-ului unde găsesc calendarul concursului şi etapele de concurs.

 

    Calendarul concursului va fi structurat astfel:

        - 7 etape de concurs şi o etapă specială (propunere de lecţii de pregătire), pentru elevii din clasele IV-XI;

        - 4 etape de concurs şi o etapă specială, pentru elevii clasei a XII-a;

    Fiecare etapă de concurs va conține următoarele:

        - un material de pregătire (articol de matematică în care sunt abordate teme din programa de olimpiadă care nu se regăsesc în programa şcolară),
        - un test de evaluare cu 4-7 itemi de tip alegere simplă cu corectare automată. Acesta verifică parcurgerea și înțelegerea materialului de pregătire,
        - patru probleme cu răspuns deschis, rezolvarea acestora trimiţându-se online în format .pdf, .doc, .docx, .jpeg, .png., .zip, dimensiune maximă 5MB.

    În cadrul etapei speciale concurenții propun lecţii (online, în format.pdf, .doc, .docx, .jpeg, .png, .zip, de dimensiune maximă 5 MB) de pregătire pentru concursurile de matematică. Tematica lecţiei trebuie să corespundă programei pentru olimpiadă. Cea mai bună lecţie (conform jurizării) la nivelul fiecărei clase va fi publicată în secţiunea de Pregătire de pe site-ul . Autorul va fi invitat în Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro pentru susţinerea lecţiei, având totodată obligația de a participa la toate activitățile din tabără, inclusiv la probele de la Etapa Finală a concursului (scris și oral). Vor fi considerate pentru lecțiile de pregătire din tabără aproximativ 3-4 materiale pentru fiecare clasă, în limita timpului acordat activității și a locurilor disponibile.

    Pentru etapa specială (de la clasa a XII-a) pe site-ul www.viitoriolimpici.ro va fi propusă în luna martie o listă de teme din care elevii vor putea alege una. Cele mai bune propuneri de materiale vor fi publicate pe site-ul www.viitoriolimpici.ro. Cei mai buni concurenți vor fi selecționați pentru participarea ca profesori evaluatori în Tabăra Gazeta Matematica și ViitoriOlimpici.ro. Doi dintre aceștia vor fi selecționați pentru participarea în comisia ONM 2021.


    4. Punctaje*


    4.1. La Concursul Gazetei Matematice, punctajul acordat este cuprins între 0 şi 10 puncte, pentru toate problemele menționate în Borderou.


    4.2. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro

    La testul de evaluare fiecare item valorează 1 punct. Se notează în clasamente cel mai mare punctaj obţinut din încercările pentru fiecare test de evaluare, pe perioada de valabilitate a etapei. Testul poate fi dat de oricât de multe ori dar se vor puncta numai încercările din perioada de valabilitate a etapei.

    Fiecare problemă cu răspuns deschis din concursul online este punctată între 0 şi 10 puncte.

    La etapa a treia punctajul obţinut se dublează, iar la etapa a şaptea punctajul obţinut se triplează.


    4.3. Pentru ponderarea punctajelor se procedează după cum urmează: la fiecare clasă şi fiecare tip de punctaj (la teste, la probleme şi la problemele din Gazeta Matematică) cel mai mare punctaj se transformă în 10 000 de puncte; iar toate celelalte punctaje se transformă proporţional după formula:


    Pnou = (Pconcurent*10000)/Pmax


    Pnou – reprezintă punctajul ponderat;

    Pconcurent – punctajul obţinut din suma punctelor la etape (teste și probleme) pe portalul
    Pmax - punctajul maxim obținut de elevi pe fiecare clasă la teste, respectiv probleme.
    Pcalificare = (Pteste+6*Pprobleme+3*Pgm)/10


    Pcalificare – punctajul care însumează punctajele de pe portalul ViitoriOlimpici.ro şi cele obținute de la Gazeta Matematică şi care determină clasamentele pentru calificarea în Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro;

    Pteste – punctajele obținute la testele de pe portalul

    Pprobleme – punctajele obținute la problemele de pe portalul

    Pgm – punctajele obținute la problemele din Gazeta Matematică.


    Punctaj final concurs = (5*Pcalificare + 5*Petapa finală)/10

    50% contează punctajul de calificare din clasamentul general de pe portalul (include clasamentul Gazetei Matematice), 50% contează punctajul de la etapa finală.


    *Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro este unul individual. Soluţiile produse de un grup de rezolvitori nu vor fi acceptate. Dacă două rezolvări se dovedesc a fi practic identice, niciuna dintre ele nu va fi punctată.

   

    5. Contestaţii


    5.1. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro

    Contestarea notelor se face pe portal, în secţiunea Profilul meu, tabul Evoluţie, prin apăsarea butonului Contestă nota din dreptul problemei corespunzătoare. Se poate contesta o notă în următoarele condiţii:

  • utilizatorul a trimis soluţia,
  • i-a fost acordată nota,
  • a fost publicată soluţia oficială pentru respectiva problemă şi
  • nu a mai fost contestata nota la respectiva problema de către acel utilizator.

    Contestațiile pot fi făcute pe o perioadă de 5 zile de la momentul în care se îndeplinesc toate condițiile de mai sus.

    Notele de la testele de evaluare nu pot fi contestate. Nota primită la o anumită problemă poate fi contestată o singură dată. Nota primită în urma recorectării va fi cea finală.


    5.2. La Concursul Gazetei Matematice nu se acceptă contestaţii.


    6. Premii şi recompense


    În cursul lunii iunie 2020, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală: numărul maxim total de participanţi (din toate clasele) la etapa finală a concursului – Tabăra Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro – este de 180.

    Condiții de calificare:

        - Participarea atât la Concursul online ViitoriOlimpici.ro, cât și la Concursul Gazeta Matematică (prin trimiterea rezolvărilor problemelor din Gazeta Matematică seria B, conform borderourilor);
        - Obținerea de punctaje nenule la cel puțin 2 etape ale Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro (2 etape pe portalul ViitoriOlimpici.ro și 2 numere din Gazeta Matematică);
        - Corectitudinea datelor declarate la crearea contului ViitoriOlimpici și în formularul de confirmare a participării în tabără (nume, prenume, nume de utilizator, adresă email, telefon, clasă, şcoală, localitate, județ, date de contact ale părinților, date de contact ale pofesorului îndrumător);
        - Fiecare concurent trebuie să își ia angajamentul că va respecta întru totul Regulamentul General, inclusiv faptul că nu va folosi alte rezolvări decât pe cele proprii şi că a luat la cunoştinţă de faptul că, în cazul în care corectorii vor descoperi soluţii copiate, va fi descalificat la acea etapă.

    Numele elevilor selecţionaţi pentru etapa finală vor fi anunţate pe site-urile www.ssmr.ro şi www.viitoriolimpici.ro, până la data de 30 iunie 2020.

    Organizatorii își rezervă dreptul de a invita și alți elevi, pe criterii de performanță pe parcursul anului și alte criterii, fără a afecta cele 180 de locuri rezervate elevilor calificați. Elevii invitați pot participa la toate activitățile din tabără. Acești elevi vor fi premiați separat de elevii participanți la concurs și calificați în tabără conform clasamentelor.

    Elevii calificați pentru etapa finală trebuie să confirme participarea în tabără, în caz contrar locurile acestora vor fi alocate concurenților necalificați, în ordinea punctajelor, dacă aceștia respectă condițile de calificare.

    Perioada de confirmare a participării în Tabăra Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro va fi de maxim 3 săptămâni (21 zile) de la publicarea listelor cu elevii calificați. După încheierea acestei perioade nu vor mai putea fi luate în considerare confirmările elevilor calificați.

    Odată cu publicarea numelor elevilor calificați pentru etapa finală va fi publicat și un regulament al taberei, în care se vor regăsi informații legate de:

  • locul și data desfășurării taberei;
  • acte pe care participanții trebuie să le prezinte la venirea în tabără;
  • programul taberei;
  • reguli referitoare la probele de concurs.
    Etapa finală va avea loc în luna august 2020, în cadrul unei tabere oferite gratuit de organizatori şi va consta în susţinerea a două probe: proba scrisă şi proba orală, subiectele fiind cu precădere din temele şi problemele prezentate pe portalul www.viitoriolimpici.ro şi în Gazeta Matematică.
 

    Premiile se vor acorda astfel:

  • medalii - aur, argint, bronz (și premii în bani) pentru concurenții clasați pe primele trei locuri conform punctajului final pe concurs (vezi mai sus la Punctaje);
  • premii I, II, III și mențiuni pentru evoluția la probele din tabără (scris și oral). Numărul premiilor se stabilește de către organizatori în tabără, după acordarea punctajelor de la Etapa finală, în funcție de numărul de participanți la clasa respectivă și de diferențele între punctaje.
    Se va acorda premiul special Dan Schwarz unuia sau mai multor elevi de clasa a XII-a pentru întreaga activitate în Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro.
    Valoarea premiilor și obiectele oferite drept premiu vor fi stabilite de către organizatori în funcție de sponsorizări.


    7. Calendarul etapelor Ediţiei a XI-a

   Calendarul etapelor Ediţiei a XI-a a Concursului Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

 

Clasele IV-XI

Lansare

 

Încheiere

Clasa a XII-a

Lansare

 

Încheiere

Etapa 1

14 octombrie 2019

9 noiembrie 2019

14 octombrie 2019

9 noiembrie 2019

Etapa 2

4 noiembrie 2019

7 decembrie 2019

4 noiembrie 2019

7 decembrie 2019

Etapa 3

2 decembrie 2019

11 ianuarie 2020

2 decembrie 2019

11 ianuarie 2020

Etapa 4

6 ianuarie 2020

1 februarie 2020

6 ianuarie 2020

1 februarie 2020

Etapa 5

3 februarie 2020

7 martie 2020

 -

 -

Etapa 6

2 martie 2020

4 aprilie 2020

 -

 -

Etapa 7

6 aprilie 2020

9 mai 2020

 -

 -

Etapa 8

23 martie 2020

9 mai 2020

23 martie 2020

9 mai 2020

    Perioada de desfășurare a taberei (în cadrul căreia se întâmplă etapa finală) va fi anunțată pe parcursul concursului.

    8. Contact

    Concursul Gazetei Matematice

    www.ssmr.ro şi www.gazetamatematica.ro

    email: office@rms.unibuc.ro

    Adresa: Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucureşti

    Telefon: 021 314 46 53

    Fax: 021 312 40 72


    Concursul online ViitoriOlimpici.ro

    www.viitoriolimpici.ro

    email: echipa@viitoriolimpici.rosuport@viitoriolimpici.ro

    Telefon: 031 620 55 00, 021 408 56 00, interior 136


    Important: Vă rugăm să consultaţi şi politica de confidenţialitate a site-ului! Dacă utilizatorii prezentului site au vârsta sub 18 ani, sunt rugaţi să citească termenii şi politicile site-ului împreună cu părinţii sau reprezentanţii legali, după caz. Dacă pentru participarea la diverse concursuri utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, părinţii sau reprezentanţii legali, după caz, vor fi cei care vor furniza aceste date. Astfel, vor avea permanent control asupra mesajelor primite şi vor supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de către copil.
    www.viitoriolimpici.ro este un portal de matematică ce se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, din clasele IV – XII, pe care se desfăşoară concursuri online. Portalul conţine materiale teoretice însoţite de aplicaţii (exerciţii şi probleme) necesare pregătirii concursurilor şcolare. Pe acest portal se vor desfăşura concursuri anuale online. Sesiunile de concurs disponibile pe portalul presupun învăţarea, aprofundarea, exersarea şi recapitularea cunoştinţelor necesare pentru olimpiade, aceste cunoştinţe depăşind programa şcolară.

 

Noutati

   
Probleme propuse 09/05/2021 - 11:10
Articol 09/05/2021 - 11:10
Cuprins 09/05/2021 - 11:09
Probleme liceu 06/29/2021 - 06:59
Probleme gimnaziu 06/29/2021 - 06:59
Probleme primar 06/29/2021 - 06:58
Probleme propuse 06/29/2021 - 06:58
Articol 06/29/2021 - 06:57
Cuprins 06/29/2021 - 06:56
Supliment GM mai/2021 06/29/2021 - 06:55